Aanmelding en directe toegankelijkheid (DTL)
U kunt uzelf of uw kind per e-mail, middels een contact formulier op de website of telefonisch aanmelden. U geeft hierbij aan of dit voor Hilversum of Eemnes is.

Middels telefonisch contact zal een eerste afspraak ingepland worden. We houden hierbij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeursdag(en) en –tijd(en). Ook wordt u dan verteld bij welke logopedist het intakegesprek zal plaatsvinden.

Wanneer u zonder verwijsbrief komt, de zogenaamde Directe Toegankelijkheid Logopedie, zal er een DTL-screening plaatsvinden om te kijken of u bij de logopedist aan het juiste adres bent. Bij twijfel geven we het advies naar uw huisarts te gaan voor eventueel ander (medisch) onderzoek. Met uw toestemming sturen we een DTL-screeningsverslag naar uw huisarts.

Intakegesprek
Tijdens de eerste afspraak is er een intakegesprek, al dan niet na de DTL-screening. We vragen u het volgende mee te nemen: legitimatiebewijs, zorgverzekeringspasje en de verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Op basis van dit intakegesprek wordt het hierop volgende onderzoek met u besproken. Meestal zal hiervoor een nieuwe afspraak ingepland worden.

Onderzoek
Door middel van een test, een vragenlijst of observatie onderzoeken we uw logopedische klacht of hulpvraag. We bekijken de sterke en zwakke aspecten.

De gegevens uit het intakegesprek en de resultaten van het onderzoek bespreken we met u. Op basis van al deze gegevens stellen we de logopedische diagnose op, zal de opzet van de logopedische behandeling aan u voorgelegd worden en beslissen we of deze opgestart kan worden. De verwijzer zal schriftelijk worden geïnformeerd hierover.

Behandeling
Het behalen van het doel van de behandeling is van veel factoren afhankelijk, zoals de aard en de ernst van het logopedisch probleem, uw motivatie en hoe (vaak) er thuis geoefend wordt. Bij het  bespreken van het behandelplan zal ook een indicatie van de duur van de behandeling worden gegeven. Soms is dit 3 maanden, soms een jaar. Bij de behandeling van kinderen vragen we de aanwezigheid van één van de ouders of verzorgers. Ook thuis wordt een actieve betrokkenheid van de ouders gevraagd.

U ontvangt voor de eerste tussenevaluatie van de behandeling een behandelovereenkomst met het behandeldoel  en alle afspraken hieromheen in tweevoud. U wordt gevraagd deze ondertekend te retourneren.

Evaluatie
Regelmatig zal er middels een tussenevaluatie bekeken worden of het behandelplan moet worden bijgesteld.

Afsluiting
Door middel van gesprek in combinatie van een test, een vragenlijst of observatie bepalen  we of en in hoeverre het doel van de behandeling behaald is. Wanneer het doel bereikt is sluiten we de behandeling af door het plannen van een afsluitend gesprek of controleafspraak. Er zal u verzocht worden deel te nemen aan een klantervaringsonderzoek. De huisarts in geval van DTL of de verwijzer wordt met een logopedisch eindverslag op de hoogte gebracht.

Klantervaringsonderzoek
Graag willen we weten hoe u het contact met onze praktijk heeft ervaren. Mocht u een tip hebben om de kwaliteit te verbeteren horen we dit graag.

Daarom voeren we een klantervaringsonderzoek uit en vragen u om na afsluiting van de logopedische behandeling hieraan deel te nemen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest, een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. U wordt per e-mail uitgenodigd voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Een voorbeeld van de vragenlijst kunt u inzien in de informatiemap in de wachtkamer.

Het gemiddelde cijfer dat u ons geeft staat vermeld op de website bij ervaringen en op de home-page.

Samenwerking
Naast de samenwerking met u als ouders, kan contact met andere betrokkenen of instanties soms ook noodzakelijk zijn. Hierbij valt te denken aan de peuterspeelzaal of school van uw kind, het Audiologisch Centrum of het Jeugd- en gezinsteam van de Gemeente. Het kan ook betekenen dat contact met uw neuroloog, longarts of tandarts van belang is. Voordat contact gezocht wordt zal toestemming aan u gevraagd worden.